Warunki używania strony

Polska Miska Katolicka  oświadcza iż niniejsza strona Internetowa może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony Internetowej.

 

PRAWA AUTORSKIE / ZASADY WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW

Cała zawartość niniejszej strony Internetowej, w tym projekt i układ witryny stanowią własność intelektualną PMK i podlega ochronie prawnej w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim. Materiały umieszczone na stronie internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo, teksty, grafiki, fotografie, ilustracje, materiały wideo nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody PMK wyrażonej w formie pisemnej. Strona internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

PMK upoważnia Użytkownika do wyświetlania strony Internetowej i pobierania z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że PMK udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

1. Użytkownik zobowiązany jest zachować na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,

2. Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,

3. Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i wyrażenia przez tę osobę zgody na związanie się niniejszymi warunkami.

4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strony internetowe PMK mogą zawierać odnośniki do innych stron Internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. PMK nie kontroluje zawartości takich stron Internetowych ani odnośników na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za widniejące tam treści. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odwiedzić taką stronę Internetową, czyni to świadom ryzyk związanych z poruszaniem się w sferze Internetu. Zamieszczone na stronie Internetowej PMK odnośniki nie oznaczają, że PMK jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony internetowej lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie Internetowej, bądź dostępnych poprzez odnośniki.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji