2017 06

Posłaniec czerwiec 2017

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Święty mi w niebie. Obrzędy Chrztu Dzieci

 Posłaniec czerwiec 2017 (PDF)

P O S Ł A N I E C
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
CZĘŚĆ TRZECIA

W Posłańcach na miesiąc luty i marzec, próbowaliśmy przybliżyć teologię i znaczenie sakramentu chrztu świętego. W ostatniej części naszych rozważań przedstawimy ryt chrztu, uwzględniając szczególnie rolę rodziców i chrzestnych.
Skoncentrujemy się przy tym na obrzędzie chrztu dziecka w czasie Mszy świętej, jako że z taką formą sakramentu mamy najczęściej do czynienia.
Rodzice wraz z dzieckiem i chrzestnymi powinni przyjść do kościoła najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej. Ten czas pozwoli na ewentualne załatwienie niedopełnionych jeszcze formalności oraz na przygotowanie się do dobrego przeżycia uroczystości chrztu świętego. Zajmują oni miejsce w jednej z pierwszych ławek (gdy ma być tylko jeden chrzest, po stronie obrazu Matki Bożej).
Po normalnym rozpoczęciu Mszy świętej, wprowadzeniu i podaniu intencji, celebrans prosi rodziców wraz z dzieckiem i chrzestnymi przed prezbiterium, gdzie ma miejsce obrzęd przyjęcia dziecka. Dokonuje się on w formie następującego dialogu:
Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: N.
Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.?
Rodzice: O chrzest.
Celebrans: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.
Celebrans: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi (czy jesteś gotowy, gotowa) pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni odpowiadają: Jesteśmy gotowi (jestem gotowy, gotowa).
Celebrans: N., Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Następnie celebrans w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.
Po obrzędzie przyjęcia dziecka, śpiewa się hymn: Chwała na wysokości Bogu, jeżeli jest on przewidziany w liturgii, a następnie celebrans odmawia kolektę.
Następuje teraz Liturgia Słowa. W jej trakcie, po homilii (lub Ewangelii, gdyby homilii nie było), odmawia się specjalną modlitwę powszechną, której prośby odnoszą się szczególnie do mającego przyjąć chrzest dziecka. Modlitwę powszechną kończą wezwania do świętych. Następnie celebrans prosi rodziców wraz z dzieckiem i chrzestnymi przed prezbiterium. Celebrans odmawia teraz modlitwę z egzorcyzmem (prośba o zmazanie grzechu pierworodnego) i wkłada rękę na dziecko.
Po modlitwie z egzorcyzmem od poświęcenie wody, rozpoczyna się liturgia sakramentu. Obrzęd chrztu przewiduje trzy formuły poświecenia wody. W naszym
kościele najczęściej używamy trzeciej formuły, w której jak refren wierni powtarzają słowa:
Tobie chwała na wieki.
Gdy woda została już poświęcona, rodzice i chrzestni (oraz wszyscy uczestniczący we Mszy świętej) wyrzekają się zła i wyznają wiarę. Po wstępie celebrans zadaje pytania, na które wszyscy odpowiadają.
Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
Teraz następuję sam chrzest święty. Celebrans raz jeszcze zadaje pytanie:
Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni odpowiadają: Rodzice i chrzestni: Chcemy.
Następnie podający dziecko do chrztu pochyla je nad chrzcielnicą, a celebrans chrzci dziecko, trzykrotnie polewając jego głowę wodą i wypowiadając formułę chrztu.
N., JA CIEBIE CHRZCZĘ, W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.
Po udzieleniu chrztu świętego następują obrzędy wyjaśniające. Celebrans odmawia modlitwę i namaszcza dziecko krzyżmem świętym (olej święty poświęcony
przez biskupa) na szczycie głowy. Później celebrans nakłada dziecku białą szatę.

Następnie ministrant lub celebrans odbiera świecę chrzcielną (najczęściej trzyma ją jeden z chrzestnych), zapala od Paschału i wręcza świecę rodzinie, wypowiadając pouczenie.
Teraz rodzice wraz z dzieckiem i chrzestnymi wracają na miejsce i rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna, jak w czasie każdej Mszy świętej.
Na zakończenie Mszy, jeżeli nie następuje bezpośrednio po niej adoracja eucharystyczna, celebrans raz jeszcze prosi rodziców wraz z dzieckiem i chrzestnymi przed prezbiterium i udziela im uroczystego błogosławieństwa. Zazwyczaj są to trzy wezwania (błogosławieństwo dla dziecka, dla rodziców i dla wszystkich), na które każdorazowo odpowiadamy: Amen. Później celebrans czyni znak krzyża i następuje rozesłanie.
Po Mszy świętej rodzice są proszeni do zakrystii, by podpisać dokumenty oraz otrzymać zaświadczenia o chrzcie świętym.
Sakramentowi chrztu świętego poświeciliśmy aż trzy Posłańce. Jest to jednak ważny temat i ufam, że teraz trochę bardziej zrozumiały. BB

Posłaniec czerwiec 2017 (PDF)

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 14:00
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji