fb
PMK Mannheim

Szkoła Języka Polskiego

Szkoła Języka Polskiego działająca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego (Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V) przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim podlega Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Celem szkoły jest nauka języka polskiego jako ojczystego z elementami języka polskiego jako obcego w tym gramatyki, ortografii, historii literatury, teorii literatury i elementów geografii i historii Polski. Uczniowie poznają także polską kulturę i tradycje, co ma ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości- wizji własnej osoby oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Ważnymi celami są również sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą, pielęgnowanie patriotyzmu oraz umacnianie poczucia więzi z Polską.

Tym celom służy właściwy dobór programów nauczania, gwarantujących realizację podstawy programowej MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą na poszczególnych etapach edukacyjnych (podział na klasy) z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów oraz wykorzystanie w pracy podręczników zatwierdzonych przez MEN jak również fachowość kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i na bieżąco doskonalącej się. Realizowanie tzw. „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą“ ma także pomagać dzieciom powracającym do kraju oraz ułatwić im kontynuowanie nauki w Polsce.

Oprócz nauki języka polskiego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Polonii, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych i występów artystycznych. Tradycją naszej szkoły jest cykl przedstawień słowno-muzycznych pt. „Kwiaty Polskie“.

Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym (B2) w ramach „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego“ Rady Europy. W dniach od 21.07. do 22.07.2012 roku szkoła zorganizowała Państwowy Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego jako Obcego dla absolwentów, 21 uczestników otrzymało certyfikat z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w sali parafialnej PMK Mannheim (D6, 9- 11) w każdą sobotę (za wyjątkiem ferii szkolnych) od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dziewięciu grupach wiekowych ( klasy od 1 do 9) oraz grupa uczniów bez znajomości języka polskiego. W roku szkolnym przewidzianych jest 60 jednostek lekcyjnych. Na zakończenie roku szkolnego wydawane są zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach języka polskiego oraz świadectwa szkolne.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej szkoły odnajdą nas na stronie internetowej PMK Mannheim. Istnieje też możliwość telefonicznego zapisania dziecka do szkoły w sekretariacie PMK Mannheim (0621/ 24715),jak również zapisu można dokonać w soboty lekcyjne ( patrz terminy zajęć na stronie internetowej). Zapisy odbywają się przez cały rok.

Jan Paweł II
Od najdawniejszych czasów aż do naszych dni w ludzkiej kulturze pojawiają się odpowiedzi pesymistyczne, które redukują obszar życia tylko do wymiaru ziemskiego. Nawet w Starym Testamencie niektóre wersety Księgi Koheleta mówią o starości jako o walącej się budowli, która zostaje całkowicie i ostatecznie zniszczona przez śmierć (por. 12, 1-7). Ale właśnie w świetle tych pesymistycznych odpowiedzi jeszcze wyraźniejszych kształtów nabiera pełna nadziei wizja, promieniująca z całego Objawienia, a zwłaszcza z Ewangelii: «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych» (Łk 20, 38). Apostoł Paweł poświadcza, że Bóg, który daje życie umarłym (por. Rz 4, 17), przywróci życie także naszym śmiertelnym ciałom (por. Rz 8, 11). Jezus zaś tak mówi o sobie: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki»(J 11, 25-26).

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Wieczór Muzyczno - Poetycki : 18.11.2017

Gazeta Parafialna