fb
PMK Mannheim

Szkoła Języka Polskiego

Szkoła Języka Polskiego działająca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego (Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V) przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim podlega Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Celem szkoły jest nauka języka polskiego jako ojczystego z elementami języka polskiego jako obcego w tym gramatyki, ortografii, historii literatury, teorii literatury i elementów geografii i historii Polski. Uczniowie poznają także polską kulturę i tradycje, co ma ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości- wizji własnej osoby oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Ważnymi celami są również sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą, pielęgnowanie patriotyzmu oraz umacnianie poczucia więzi z Polską.

Tym celom służy właściwy dobór programów nauczania, gwarantujących realizację podstawy programowej MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą na poszczególnych etapach edukacyjnych (podział na klasy) z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów oraz wykorzystanie w pracy podręczników zatwierdzonych przez MEN jak również fachowość kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i na bieżąco doskonalącej się. Realizowanie tzw. „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą“ ma także pomagać dzieciom powracającym do kraju oraz ułatwić im kontynuowanie nauki w Polsce.

Oprócz nauki języka polskiego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Polonii, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych i występów artystycznych. Tradycją naszej szkoły jest cykl przedstawień słowno-muzycznych pt. „Kwiaty Polskie“.

Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym (B2) w ramach „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego“ Rady Europy. W dniach od 21.07. do 22.07.2012 roku szkoła zorganizowała Państwowy Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego jako Obcego dla absolwentów, 21 uczestników otrzymało certyfikat z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w sali parafialnej PMK Mannheim (D6, 9- 11) w każdą sobotę (za wyjątkiem ferii szkolnych) od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dziewięciu grupach wiekowych ( klasy od 1 do 9) oraz grupa uczniów bez znajomości języka polskiego. W roku szkolnym przewidzianych jest 60 jednostek lekcyjnych. Na zakończenie roku szkolnego wydawane są zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach języka polskiego oraz świadectwa szkolne.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej szkoły odnajdą nas na stronie internetowej PMK Mannheim. Istnieje też możliwość telefonicznego zapisania dziecka do szkoły w sekretariacie PMK Mannheim (0621/ 24715),jak również zapisu można dokonać w soboty lekcyjne ( patrz terminy zajęć na stronie internetowej). Zapisy odbywają się przez cały rok.

Jan Paweł II
Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.

Porządek nabożeństw

Mannheim - Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i 12.00
Virtuelle Tour

Gazeta Parafialna

Posłaniec - Luty 2018

Gazeta Parafialna